Privacyverklaring Great American

Privacyverklaring Great American

 1. Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Great American International Insurance (EU) DAC (registratie Station House, Dublin Road, Malahide, Co. Dublin, Ireland) (hierna: “Great American”). Great American respecteert de privacy van verzekerde. Door middel van deze privacyverklaring verstrekt Great American verzekerde de nodige informatie om te voorzien in een behoorlijke en transparante verwerking van de persoonsgegevens van verzekerde.

Deze privacyverklaring vormt geen onderdeel van een overeenkomst en legt geen verplichtingen op aan Great American en verzekerde. Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden aangepast door Great American. De meest recente versie van de privacyverklaring kan verzekerde raadplegen op de website van Great American www.GreatAmericanEU.com

 1. Welke persoonsgegevens verwerkt Great American?

Great American ontvangt de persoonsgegevens van de kandidaat-verzekerde, verzekerde en/of verzekeringnemer van een bemiddelaar. Great American ontvangt enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking voor de doeleinden zoals bepaald in deze privacyverklaring, zie bepaling 3. Deze persoonsgegevens omvatten onder meer:

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • bankrekeningnummer

Daarnaast verwerkt Great American ook bijzondere persoonsgegevens, namelijk medische gegevens. Deze persoonsgegevens omvatten:

 • informatie betreffende het gehoorapparaat (linker en/of rechter oor)
 1. Voor welke doeleinden verwerkt Great American?

De persoonsgegevens van verzekerde worden door Great American verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het aangaan en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst;
 • de voorkoming en bestrijding van fraude;
 • het innen van de premie;
 • het uitvoeren van marketingactiviteiten.

Indien de persoonsgegevens van verzekerde zullen worden verwerkt voor andere dan in deze privacyverklaring opgenomen doeleinden, stelt Great American de verzekerde hiervan op de hoogte.

 1. Wat is de Rechtsgrond van de verwerking?
 • Great American verwerkt de persoonsgegevens van verzekerde op grond van legitieme grondslagen.
 • De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens, niet zijnde medische gegevens, is de uitvoering van een overeenkomst waarbij verzekerde betrokkene is en/of voor het nemen van precontractuele maatregelen.
 • De verwerking van de medische gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van de verzekering en/of voor het assisteren bij het beheren en de uitvoering van de verzekering.
 1. Met wie deelt Great American de persoonsgegevens?

Great American kan de persoonsgegevens van verzekerde met andere entiteiten binnen de Great American Groep delen. Verschillende entiteiten van deze groep bevinden zich buiten de Europees Economische Ruimte (hierna: “EER”), namelijk de Verenigde Staten van Amerika. Great American biedt passende waarborgen voor de bescherming van de persoonsgegevens van verzekerde met betrekking tot het delen van persoonsgegevens met de Great American Groep buiten de EER. Great American heeft de standaardbepalingen over de gegevensbescherming zoals opgesteld door de Europese Commissie opgenomen in overeenkomsten die gelden tussen de entiteiten van de Great American Groep. Bovendien heeft de Europese Commissie in een adequaatheidsbesluit geoordeeld dat de Verenigde Staten een adequaat beschermingsniveau biedt van de persoonsgegevens van verzekerde.

Soms zal Great American persoonsgegevens van verzekerde beschikbaar moeten stellen aan niet-gelieerde derden. Dergelijke niet-gelieerde derden kunnen omvatten:

Professionele adviseurs: accountants, auditors, advocaten, bankiers, verzekeraars en andere externe professionele adviseurs in alle landen waar Great American actief is.

Aanbieders van diensten: bedrijven die producten en diensten aan Great American leveren, zoals herverzekeraars, schade-experts, schadebehandelaars, externe agenten en tussenpersonen, leveranciers van IT-systemen en IT-ondersteuning, gegevensopslag, IT-ontwikkelaars, verzekeringen, creditcardbedrijven, betalingsverwerkers, data-analysebedrijven, website-hostingproviders en andere serviceproviders.

 1. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens van verzekerde worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn van de persoonsgegevens is zes jaar, tenzij de persoonsgegevens langer moeten worden bewaard op grond van een wettelijke verplichting.

 1. Beveiliging van persoonsgegevens

Great American neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van verzekerde te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Great American beperkt de toegang tot uw informatie tot de werknemers van Great American die de persoonsgegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. De werknemers van Great American die toegang hebben tot de (medische) persoonsgegevens en/of de (medische) persoonsgegevens verwerken zijn verplicht tot geheimhouding van deze persoonsgegevens.

 1. Wat zijn de rechten van verzekerde?

Verzekerde heeft verschillende rechten ten aanzien van zijn/haar persoonsgegevens die door Great American worden verwerkt. Bij het uitoefenen van deze rechten zijn geen kosten verbonden voor verzekerde, tenzij verzekerde misbruik maakt van zijn/haar bevoegdheden. De rechten van verzekerde zijn niet absoluut. Wanneer verzekerde een beroep doet op zijn/haar rechten, moet Great American voldoende zekerheid hebben over de identiteit van verzekerde om op een dergelijk verzoek in te kunnen gaan. Great American komt zo spoedig mogelijk terug op de (aan)vragen van verzekerde. Hieronder worden de rechten kort uiteengezet.

 • Inzagerecht: verzekerde heeft het recht om informatie over de verwerking van zijn/haar gegevens op te vragen en de persoonsgegevens in te zien die door Great American worden verwerkt.
 • Correctie- en verwijderingsrecht: verzekerde heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens die door Great American worden verwerkt te laten wijzigen of verwijderen indien deze persoonsgegevens niet (langer) accuraat zijn, of indien de verwerking niet (langer) noodzakelijk is.
 • Recht op beperking: verzekerde heeft het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens door Great American, onder de volgende omstandigheden:
  • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de verzekerde, dan worden de verwerkingen beperkt gedurende een periode die Great American in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • de verwerking is onrechtmatig en de verzekerde verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens.
  • Great American heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden zoals bepaalt in deze privacyverklaring, maar de verzekerde heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  • verzekerde heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, dan wordt de verwerking beperkt in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Great American zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: verzekerde heeft het recht om de persoonsgegevens die door Great American via geautomatiseerde procedés zijn verwerkt, op te vragen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare bestandsformaat.
 • Klachtrecht: verzekerde heeft het recht om met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Great American een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 1. Contactgegevens

Als verzekerde vragen heeft over deze privacyverklaring of een beroep wilt doen op één van de wettelijke rechten van verzekerde, kan verzekerde contact opnemen met Great American. Great American behandelt zo spoedig mogelijk de (aan)vra(a)g(en) van verzekerde.

Contactgegevens: The Data Protection Officer, Great American International Insurance (EU) DAC, Station House, Dublin Road, Malahide, Co. Dublin, Ireland, of gebruik het contactformulier in het contactgedeelte van onze website: http://www.GreatAmericanEU.com/contact-us/

 

De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kan verzekerde vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl.